Ivan Pavle

BYTOSTNÉ KRESBY A MALBY IVANA PAVLEHO

Slavnostní vernisáž výstavy BLÍZKÉ SVĚTY proběhne 27.6.2018 v 17.30 H

Ivan Pavle v celej svojej rozmanitej tvorbe uvažuje o podstate maľby, o jej jednoduchosti a zároveň zložitosti. Maľba sa mu javí ako nenahraditeľná a vo svojej podstate nevyčerpateľná, znova a znova sa obnovujúca. Hoci jeho nezáujem prispôsobovať sa aktuálnym trendom ho predurčoval na dráhu zvláštneho solitéra, jeho maliarske kvality nemohli ostať nepovšimnuté. Zúčastňuje sa na viacerých významných výstavách, postupne sa začína presadzovať nielen v slovenskom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Jeho maliarske skúmanie nesmerovalo k hľadaniu módneho prejavu, ale k podstate maľby. Od začiatku bol ukážkovým figuralistom.

Ľudskú figúru varioval v stovkách štúdií, študoval jej hmotu, analyzoval možnosti rozkladu hmoty, jej pohyb či jeho sekvencie, ale aj zobrazenie ľudských emócií v uvoľnených psychických stavoch. Uvažovanie Ivana Pavleho o podobe ľudského tela, jeho kráse a škaredosti, má svoje korene jednak v gotickom chápaní tela ako schránky duše, jednak v renesančnom hľadaní symbiózy tela a duše.

Sú to aj hľadania ciest z izolovaného sveta, v ktorom sa človek nezriedka ocitne. K analýze ľudskej postavy patrí aj zobrazovanie nahého, prevažne ženského tela zmyselných plných tvarov. Postupne sa v jeho tvorbe objavujú aj ďalšie motívy – rozličné mýtické alebo mytologické zvieratá, obľúbené kone a ryby alebo ich skelety vyvrhnuté na breh mora, veľkou témou ostáva Babylon. Pavle s veľkým rešpektom pristupuje k náboženským témam, či už ide o akt modlitby alebo o motívy anjelov, ukrižovania, snímania z kríža a pod.

Výtvarník absolvoval aj niekoľko študijných ciest a tvorivých pobytov (New York, 1996; Delft, 1998; Punta Gorda, Florida, 2003; Cité Internationale des Arts, Paríž, 2004; Veli Lošinj, Chorvátsko, 2005; Phuket, Thajsko, 2006, 2007, 2008, 2009; New York, 2012), ktoré mu priniesli nové inšpiračné podnety so zámerom naplniť výrok Paula Kleea, ktorý charakterizuje dávne snahy o zviditeľňovanie neviditeľného: „Umenie neopakuje viditeľné, ale robí viditeľným.“

Ivan Jančár

Ivan Pavle je jednou z najvýraznejších osobností strednej maliarskej generácie na Slovensku. Narodil sa v roku 1955 v Galante, vyrastal v Prievidzi. Roku 1981 absolvoval odbor monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Castiglione a prof. Vychlopen).

Žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa najmä maľbe a kresbe, ale aj sochárskej tvorbe, nábytkovým objektom a sporadicky aj ilustrácii. Vystavoval v prestížnych slovenských i zahraničných galériách, je zastúpený vo verejných i súkromných zbierkach po celom svete. Absolvoval niekoľko tvorivých pobytov hlavne v USA a Francúzsku, kde v roku 1989 získal cenu Poroty na Medzinárodnom festivale maľby v Cagnes sur Mer.

Tvorbu Ivana Pavleho charakterizuje plodný maliarsky nepokoj a vyhranený rukopis. Záujem o dotyk s najlepšími dielami minulosti ho priviedol k aplikovaniu zabudnutých techník a receptúr vo vlastných výtvarných postupoch. V jeho početnom diele sa spája znalosť tradície a rešpekt k materiálu so súčasným obsahom.

Ivan Pavle is a most distinguished figure from the post-fifties generation of Slovak painters. He was born on 8 March 1955 in Galanta but grew up in Prievidza. In 1981 he graduated from the Department of Monumental Painting at the Academy of Fine Arts in Bratislava (under Professors D. Castiglione and I. Vychlopen).


He lives and works in Bratislava, focusing largely on his paintings and drawings, as well as sculptural creation, furniture design and, occasionally, illustrations. He has exhibited at prestigious galleries in Slovakia and abroad. His works can be found in public and private collections worldwide. He has attended several study stays, in particular, in the USA, Thailand and France, where he was awarded the Jury Prize at the International Festival of Painting at Cagnes-sur-Mer in 1989.


His work can be characterised by his continual, prolific restlessness and his distinctive individual style. His interest in making contact with the best works of the past has led him to the application of ancient techniques and recipes in his own painting processes. His numerous works demonstrate a combination of knowledge of tradition and respect for his material with topical themes.

PERSONALISED FIGURATIVE DRAWINGS AND PAINTINGS BY IVAN PAVLE

Throughout his oeuvre Ivan Pavle contemplates the fundamentals of painting, how simple and at the same time how complex it is. Painting appears to be irreplaceable and inexhaustible, in its essence, self-reproductive. Although his lack of interest in adjusting to the current trends pre-determines him to the role of a peculiar, solitary artist, the quality of his painting cannot go unnoticed. He exhibits at several major exhibitions and advances steadily, not only in Slovakia, but also abroad. His artistic exploration is directed not to whatever is in fashion at the time but towards the essence of painting. From the very start of his career, he has been an exemplary figurative painter.
He varies the human figure in hundreds of his studies – he studies its matter, analyses the possibility of its decomposition, movement and its sequences; he also projects human emotions in a relaxed mental state. Ivan Pavle’s contemplation of the form of the human body, in all its beauty and ugliness, has its roots both in the Gothic perception of the body as a vehicle for the soul and also in the Renaissance search for the symbiosis of body and soul.
These also seek out exits from the isolated world in which he or she is frequently to be found. An analysis of the human body entails the display of a naked, predominantly female, fuller and sensual body. Other figurative motifs − various mythical or mythological animals, a favourite horse and fish or their skeletons washed ashore − emerge steadily in his work. Babylon remains the major motif. Pavle treats religious themes with great respect; whether the act of prayer itself or motifs with angels, the Crucifixion, the Descent from the Cross and the like.


He attends a number of study stays (New York, 1996, Delft, 1998 Punta Gorda, Florida, 2003, Cité Internationale des Arts, Paris, 2004, Veli Lošinj, Croatia, 2005, Phuket, Thailand, 2006, 2007, 2008 and 2009; New York, 2012) which provide further inspiration to fulfil the statement by Paul Klee, who characterises long-term efforts to make the invisible visible: “Art does not reproduce the visible; rather it makes visible.”


Ivan Jančár


Individual Exhibitions: (Selection)

—— ——

1985 Turčianske Museum of A. Kmeť (with Ján Hlavatý), Martin
1986 Finka House, Zvolen
1987 Czechoslovak Cultural Centre (with Oto Bachorík), Katowice, Chelm, Warsaw (Poland)
Tatran Publishers Gallery (with Oto Bachorík), Bratislava
Clinic of Neurology, Bratislava
Exhibition Hall for Youth (with Stano Stankoci), Bratislava
1988 V Club, Bratislava
L. Novomeský Gallery (with Oto Bachorík and Stanislav Stankoci), Bratislava
F. Studený Gallery (with Oto Bachorík), Nitra
1989 C. Majerník Gallery, Bratislava
1990 Bratislava City Gallery, Bratislava
1991 Studio S Gallery (with Soňa Pavleová), Bratislava
Atelierhof Gallery, Bremen (Germany)
Nassauische Sparkasse (with Alexander Kraščenič), Montabaur (Germany)
Gallery Art Fonctionel, Metz (France)
Galerie de Gang, Delft (Netherlands)
Siemens Nixdorf (with Stano Černý, Alex Kračšenič and Róbert Jančovič), Cologne (Germany)
1992 House of Slovak Culture (with Oto Bachorík), Prague
N. and P.V.D. Gallery (with Stano Stankoci and Ján Ťapák), B. Bystrica
Gallery of Bank of Agriculture, Bratislava
NOVA Gallery, Bratislava
Europahaus, Graz (Austria)
M. A. Bazovský Gallery (with Jozef Hobor), Trenčín
1993 Mitte Gallery (with Stanislav Stankoci), Vienna (Austria)
Terre ou Art, Verdun (France)
Bauform Studio, Cologne (Germany)
Embassy of the Slovak Republic, Bonn (Germany)
1994 Yellow House of Vincent van Gogh (with Oto Bachorík), Poprad
Art Gallery Heeze, Eindhoven (Netherlands)
De Brouwerij, Weelde (Netherlands)
KunstRAI ’95, Amsterdam (Netherlands)
1995 Bratislava City Gallery, Bratislava
NOVA Gallery, Bratislava
KunstRAI’95, Amsterdam (Netherlands)
1996 Residence of the Slovak Republic, New York (USA)
1997 Gallery MOCA (Museum of Contemporary Art), Washington (USA)
1999 NOVA Gallery, Bratislava
2001 Gallery Missing Link, Sarasota, Florida (USA)
2004 Cité Internationale des Arts, Paris (France)
NOVA Gallery, Bratislava
2005 Danubiana, Meulensteen Art Museum, Bratislava
2008 Embassy of the Slovak Republic (with Oto Bachorík), Rome (Italy)
2012 Private studio exhibition, Tribecca – New York (USA)
2013 Ján Koniarek Gallery in Trnava
2014 Qex Gallery, Trenčín


Joint Exhibitions: (Selection)

—— ——

1989 International Festival of Painting, Cagnes-sur-mer (France)
1994/2002 KunstRAI International Art Fair (NOVA Gallery Exhibition), Amsterdam (Netherlands)
1996 Neuhoff Gallery, New York (USA)
1998 Contemporary Slovak Art, International Monetary Fund, Washington (USA)
Contemporary Slovak Art, BASF Ludwigshafen, Vienna, Paris, Arnheim
1999/2001 Fontvieille International Art Fair, Monaco (Slovak exhibition of Spectrum Art)
2001/2002 International Art and Antiques Fair, (Slovak exhibition of Spectrum Art) Grimaldi Forum Monte Carlo, Monaco
2003/2004 International Art Fair – Holland Art Fair, (NOVA Gallery exhibition), The Hague (Netherlands)
2009 Herzliya, Israel (with V. Petrík, M. Kellenberger, P. Pollág, J. Oravec and Š. Polák)
2011 Fifteen Artists in the SPP Gallery, Bratislava
Slovak Art for Evening of Slovak Culture in Monaco
Spectrum Art in the SPP Gallery, Bratislava
2014 Umenie lieči/Healing Art (thirty-three artists), NOÚ/National Institute of Oncology in Bratislava


Awards:

—— ——

1989 Jury Prize, 21st International Festival of Painting, Cagnes-sur-mer (France)
2015 Prize Krištáľové krídlo
 

27. 6. 2018 – 25. 8. 2018

Ivan Pavle, Igor Kitzberger

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře jsou uzavřeny