http://textpattern.com/ http://www.galeriecrears.cz/ Ne, 20 zář 2020 13:15:34 CEST, Ivana Štenclová Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS (Na zahradách 2186) bude v termínu od 29. 8. 2020 – 10. 10. 2020.Více o umělci Ivaně Štenclové

Mezi léty 1999–2005 studovala u prof. Jitky Svobodové v Ateliéru kresby na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavovat začala ještě za dob studií. Její studentská tvorba byla oceněna Ateliérovou cenou (2002, 2003). Za svou diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky (2005). V roce 2008 byl oceněna Cenou diváků, Galerie kritiků.
Je zastoupena v domácích a zahraničních sbírkách. Vedle tvůrčí práce se příležitostně věnuje i činnosti kurátorské (Smalt Art 2011, 2012).


Ivana Štenclová ve své výtvarné tvorbě zkoumá možnosti kresebné linie. S přijatelnou dávkou zjednodušení je možno její práci považovat za relevantní součást hledání nejen formálních, ale i významových souvislostí mezi kresbou a malbou, případně sochařským dílem. Autorka pracuje s tradičními i digitálními médii, do své tvorby inspirativně zapojuje široké spektrum materiálů, ať již těch, které jsou vnímány jako přirozená součást výtvarné kultury, tak také těch, jež jsou postprodukovány v inspirativní vizuální výzvu tvůrčího i diváckého zájmu.


Lineární morfologie obrazů Ivany Štenclové nezřídka přechází z plochy do prostoru. Obrazy se stávají plastikou, jejichž výsledný výraz je divákovi zprostředkováván segment po segmentu, vrstevnice po vrstevnici jako průběh, respektive proces, v němž je stále přítomen zrod finálního tvaru a finální kompozice. Barva je v tvorbě Ivany Štenclové přítomna jako metadata příběhu, který nemá nejmenší potřebu toho, aby jeho význam byl vnímán v souvislostech zamlžujících a rozmělňujících jeho přímočarou logiku.


Pro dílo Ivany Štenclové je příznačný zájem o každodennost. Personální historie vstupuje do autorčiných obrazů skrze figurální motiv a její nejintimnější polohy jsou mnohdy zastupovány portrétem či kvaziportrétovou vizualitou. „V malbě Ivany Štanclové nastala radikální změna v souvislosti s mateřstvím. Dítě zobrazované na jejích plátnech získává zcela novou významovou totožnost. Na plátnech není nahá pouze její dcera, ale v přeneseném smyslu slova i autorka, které se svléká z citů“ (Gabriela Pelikánová).


Rozsah výtvarných prostředků, které Ivana Štenclová využívá k tvorbě svých obrazů, je impozantní. Umělkyně používá tuše, pastelky, fixy, propisovací tužky, injekční stříkačky, tavné pistole, umělá vlákna, malířské válečky, laser či vlastnoručně vyrobená razítka.

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.

]]>
http://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/ivana-stenclova-2020 So, 29 srp 2020 16:21:13 CEST http://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/ivana-stenclova-2020
Oldřich Kulhánek *26. 2 1940, Praha – †28. 1. 2013, Praha

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagog. V letech 1958–1964 studoval ve speciálním ateliéru užité grafiky pod vedením profesora Karla Svolinského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V počáteční fázi své tvorby se věnoval především tvorbě leptů, v průběhu 80. let se těžiště jeho tvůrčího zájmu přesunulo směrem k litografii a volné kresbě. Jeho práce byla prezentována na mnoha domácích i mezinárodních výstavách. Je významně zastoupen ve sbírkách institucionálních a privátních doma i po celém světě, mj. v Národní galerii v Praze, Jihočeské galerii na Hluboké, Bibliotheque Royale v Bruselu, Centre Georges Pompidou v Paříži, Wallraf-Richartz Muzeum v Kolíně nad Rýnem, Kupferstichkabinett v Drážďanech, Albertina ve Vídni, Stedelijk Museum v Amsterodamu, The Library of Congress ve Washingtonu. Oldřich Kulhánek žil a pracoval v Praze.


Oldřich Kulhánek nastoupil na výtvarnou scénu v 60. letech 20. století. Za svou tvorbu získal celou řadou ocenění: Europahaus Vienna, Biennale Frechen, Biennale Ljubljana, The Grand Diploma for Graphic Art, Tuzla, 1st Prize 4. Biennale of Prints in Wakayama, atd. V 70. letech mu byla znemožněna výstavní činnost, byl politicky perzekuován, šikanován a krátce uvězněn. V 80. letech mu byla oporou, kromě domácích, i celá řada přátel z Holandska, Belgie, Německa, Rakouska, Francie a USA, díky nimž se mu dařilo držet kontakt s mezinárodní výtvarnou scénou. Zásadním zlomem v profesním životě Oldřicha Kulhánka byla sametová revoluce v roce 1989. V roce 1990 navštěvuje Lithographic Workshop v Los Angeles. Následují další cesty do USA. Kromě výstavní činnosti se věnoval i dráze pedagogické, v Atlantic Center for the Arts a taktéž působil na University of Houston Clear Lake v Texasu.
Tvorba Oldřicha Kulhánka má charakter sériové výtvarné práce, namátkou uvádíme cyklus Tváře a Ruce či grafické listy inspirované dílem George Orwella. Jeho tvorba také nabízí významný vizuální akcent formou stylizovaných podobizen historických osobností. Důležitým inspiračním zdrojem byl Oldřichovi Kulhánkovi také sport.


Oldřich Kulhánek je považován za jednoho z nejvýznamnějších tvůrců české grafiky a ex libris. Dlouhá léta se angažoval jako prezident nadace Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Široké výtvarné veřejnosti je mj. důvěrně znám jako autor výtvarné podoby současných českých bankovek a mnoha poštovních známek. Z jeho grafické dílny pochází i poštovní známka s podobiznou exprezidenta Václava Klause.
O své tvorbě autor řekl: „V mém díle naleznete torza lidských tváří, ruce prosící, ruce surové. Pro mě je symbol způsob, jak vyjádřit dobu, kterou žiji, místo, kde žiji. Tím symbolem je pro mě lidská tvář. Lidská tvář se zalepenými ústy, lidská tvář ztrácející se v cárech papíru.”

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/oldrich-kulhanek So, 17 říj 2020 17:27:39 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/oldrich-kulhanek
Peter Nižňanský *7. 7. 1956, Dunajská Streda
Akademický sochař, medailér, restaurátor. V letech 1971–1975 studoval kamenosochařství na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě. Po středoškolských studiích se pokoušel třikrát o přijetí na bratislavskou Vysokou školu výtvarných umění. Mezi léty 1978–1984 studoval v ateliéru profesora Jiřího Bradáčka na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1981 studoval na Akademii schöne Kunste v Berlíně.


Vystavoval v mnoha tuzemských i zahraničních galeriích; mj. Paříž, Dijon, Reims, Toulouse, Nimes. Je zastoupen v institucionálních sbírkách – Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo kultury Slovenské republiky a také v privátních sbírkách – New York, Antverpy, Amsterodam, Oxford, Moskva a Taiwan. Realizoval celou řadu významných sochařských zakázek. Žije a tvoří v Praze.

Hlavním inspiračním zdrojem je pro autora žena. Žena, nejen ústřední výraz biologické objektivity lidstva, tradičně traktovaná tělesnost, reprezentantka projekce přírody v člověka, ale především její bytostně unikátní médium autoprojektivně extenzivní. Umělecká práce Petera Nižňanského je tvorbou sochařskou, reliéfní, medailérskou a restaurátorskou.


Tato mnohočetná tvůrčí jedinečnost vyznačující se dokonalou modelací, předstupuje před diváka jako jedinečný umělecký tvůrce skrze materiálové realizace v bronzu a cínu (s částečnou lokální polychromií) u komorní plastiky, anebo v kameni, dřevu a osinkocementu v monumentálních realizacích.

Komorní plastika není pro Petera Nižňanského výrazovou platformou příprav a skic pro finální realizace ve větším měřítku, ale jedná se o nejpočetnější a plnohodnotnou součást jeho uměleckého projevu. Autor, využívající široké spektrum materiálových variací, se opírá o sochařskou hmotu jako o důležitý skulpturální princip.

Realistická modelace se od poloviny devadesátých let transformuje ve stylizovaný skulpturální objem sevřený pevným tvarem. Ve druhé polovině devadesátých let se Peter Nižňanský účastní celé řady sochařských sympozií, na nichž usilovně experimentuje s formou, tvarem i měřítkem. Pro sochařské dílo následujících let je trvalým a nezbytným východiskem „humanistický étos a vědomí kontinuity s uměleckou tradicí“.

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/peter-niznansky So, 17 říj 2020 17:21:50 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/peter-niznansky
Peter Uchnár Narodil se 11. srpna 1970 v Sobrancích na Slovensku. Studoval restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Košicích (1984 – 1988) a na VŠVU v Bratislavě v ateliéru volné grafiky a knižní ilustrace u prof. Dušana Kállaye (1992 – 1999), kde po skončení studia působil jako asistent až do roku 2002. Žije v Pezinku, kromě knižní ilustrace se věnuje volné malbě, grafice, známkové tvorbě a dalším výtvarným aktivitám.

V ilustracích prokazuje nesmírný smysl pro poetiku malby, detail, prostorové vidění a cítění s charakterem příběhu. Jeho výpravné, umělecky výrazné a esteticky působící ilustrace jsou precizně provedené až do nejmenších detailů. Postavičky i zoomorfní prvky mají rovnocenné místo a důležitost.


Peter Uchnár je autor s dětskými očima a dětskou duší, obdařen jemným humorem, laskavým pohledem na svět a intelektuálním rozhledem. Rukopis autora má zvláštní poetiku, v níž se snoubí tajemství a snivost s úctou k textu a čtenáři. Peter Uchnár je Peterem Panem slovenské ilustrace. Svými pracemi nás přesvědčuje o tom, že nejčastěji sní o létání. Jeho postavičky neustále víří v krouživých spirálách, vznáší se, poletují, levitují a celek připomíná lehký stav beztíže. Jeho ilustrace se svojí nespoutanou a nezkrotnou krásou ocitly mezi nejkrásnějšími dětskými knihami.


 

Peter Uchnár získal řadu prestižních ocenění v oblasti ilustrátora tvorby: cenu v soutěži o Nejkrásnější knihu Slovenska 1998 za knihu Gulliverovy cesty 1, Zlaté jablko na Bienále ilustrací Bratislava 1999, Cenu Ministerstva kultury ČR za vynikající ilustrace za rok 1999, 2004, 2009 a 2011, cenu v soutěži o Nejkrásnější knihu Slovenska 2003 za Velkou knihu slovenská pohádek, cenu Ľudovíta Fully za rok 2005, Čestné uznání IBBY za ilustrace v knize Velká kniha slovenská pohádek v roce 2006, cenu v soutěži o Nejkrásnější knihu Slovenska 2008 za knihu Peter Pan, cenu dětské poroty na Bienále ilustrací Bratislava 2009, cenu v soutěži o Nejkrásnější knihu Slovenska 2010 za knihu Oči a rýmy, výroční cenu vydavatelství Albatros za rok 2011.


 

Výběrová bibliografie:
Gulliverovy cesty (J. Swift, Spolek Slovenská spisovatelů 1998), Malovaná abeceda (J. Smrk, Elán 1998), A zvony nezvoní (J. Hindický, Matice slovenska 1999), Kinder- und Hausmärchen (J. Grimm, Paroru-sha 2001 ), Hnali se věky nad hradbami (A. Březen, Vydavatelství Matice slovenské 2000), Kniha džunglí (R. Kipling, Petrus 2002), Druhá kniha džunglí (R. Kipling, Petrus 2002), Miško a jeho kamarádi (B. Lenčová, Vydavatelství Matice slovenské 2003), Velká kniha slovenská pohádek (Ľ. Feldek, Reader Digest Výběr 2003), Čarodějnice z Petrovic (Z. Kuglerová, vydavatelství Matice slovenské 2004), Surprise, surprise (Fukuinkan Shoten 2004), Tři hrdinové (J . Cíger Hronský, Vydavatelství Matice slovenské 2006), Bodenburg – Jerremy (A. Sommer, Shogukan 2007), Modlitbičky (M. Rúfus, Mladé letá 2007), Baba Jaga (Reader Digest Výběr Praha 2008, Bratislava 2009), Gulliverovy cesty (J. Swift, Reader Digest Výběr 2008), Peter Pan (JM Barrie , Slovart 2008), Čtyři skřítci a víla (J. Uličiansky, Perfekt 2009), Tisíc a jedna noc, 6. svazek (Ikar 2010), Jak začít sbírat známky (Perfekt – Slovenská pošta 2010), Dřevěný zámeček (Buvik 2010), Deoduši (J. Werich, Albatros 2010), Tonino, pískový šašek (S. Nui, Perfekt 2010), Kryštofův Vzdušný zámek (L. Karpianus, Albatros 2010), Sůl nad zlato (B. Němcová, Buvik 2011), Studnička (M. Rúfus, SPN – Mladé letá 2011), beowulf ( R. Nye, Plus 2011), Pohádky zpod slovanské lípy (P. Vrlika, Matice slovenská 2013), Turčianske pověsti II (J. Tatár, Matice slovenská 2015), Teta Agáta a její kočičí sedmička (P. Karpiński, Perfekt 2017), slovenské pověsti Marie Ďuríčková (M. Ďuríčková a O. Sliacky, Matice slovenská 2017)


Peter Uchnár o ilustrování:
„Myslím, že ilustrátor by si rozhodne mal prečítať text, nestačí poznať len jej približný obsah. Samozrejme, že zohľadňujem to, pre koho je kniha určená. Pre menšie deti, asi do 6 rokov je nutné, aby ilustrácie boli popisnejšie a konkrétnejšie. Pri väčších deťoch a dospelých už môžu byť ilustrácie menej popisné. Isté nebezpečenstvo napríklad predstavuje stvárnenie hlavného hrdinu, ktorý nemôže byť univerzálny, teda taký, ako si ho predstavuje autor ilustrácií. Každý si ho totiž môže predstaviť inak. Keď čítate text a u hlavného hrdinu nie je presne určené ako vyzerá, čitateľ si ho môže domyslieť podľa vlastných predstáv. A to je pekné na knihe. Na druhej strane, keď ilustrátor hlavného hrdinu skonkrétni, tak čitateľa o túto možnosť ochudobní.“


]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/peter-uchnar So, 17 říj 2020 11:12:02 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/peter-uchnar